Książki

  1. Piotr Zawojski, Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią. Wydawnictwo Szumacher. Kielce 2000.
  2. Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Pod red. Andrzeja Gwoździa i Piotra Zawojskiego. Rabid. Kraków 2002.
  3. Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Wstęp i red. naukowa Piotr Zawojski. Folia Academiae. Katowice 2004.
  4. Piotr Zawojski, Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik. Rabid. Kraków 2007.
  5. Piotr Zawojski, Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Poltext. Warszawa 2010.
  6. Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii. Pod red. Piotra Zawojskiego. Stowarzyszenie Make It Funky Production. Szczecin 2010.
  7. Piotr Zawojski, Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Oficyna Naukowa. Warszawa 2012.
  8. Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Wstęp i red. naukowa Piotr Zawojski. Aletheia. Warszawa 2015.
  9. Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Pod red. Piotra Zawojskiego 13muz. Szczecin 2015.
  10. Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Pod red. Piotra Zawojskiego. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Katowice 2015.

Piotr Zawojski
Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią.
Wydawnictwo Szumacher. Kielce 2000.

Książka Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią poświęcona jest miejscu obrazów medialnych w przekształcającym się pejzażu współczesnej kultury audiowizualnej. Na przykładzie wideoklipów, twórczości Zbigniewa Rybczyńskiego, fotografii cyfrowej i interaktywnych instalacji multimedialnych prezentowany jest fenomen nowej wizualności elektronicznej. Centralnym zagadnieniem poruszanym w książce jest ponowoczesny spór toczony przez przeciwników tego, co wizualne, reprezentujących współczesny okularfobizm i zwolenników „obrazowego zwrotu”, przedstawicieli okularcentryzmu. Autor stworzył niezwykle interesującą topografię elektronicznej widzialności i dokonał jej diagnozy w optyce technologicznej, artystycznej, estetycznej i filozoficznej.

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział I

Między ikonolatrią a dewaluacją obrazów technicznych
Rozdział II
Wideo Zbigniewa Rybczyńskiego. W stronę nowego widzenia
Rozdział III
Wideoklip(y). Poza znaczeniem?
Rozdział IV
Fotografia cyfrowa. Ontologia bytu immaterialnego
Rozdział V
Interaktywne instalacje multimedialne. Obrazy i doznania
Rozdział VI
Ponowoczesny anarchizm epistemologiczny i metodologiczny w badaniach nad audiowizualnością
Zakończenie

Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia.
Pod red. A. Gwoździa i P. Zawojskiego. RABID. Kraków 2002.

Wiek

Wiek ekranów gromadzi ponad czterdzieści tekstów filmoznawców, teatrologów, estetyków, teoretyków kultury, architektów i lekarzy, poświęconych jednemu z najważniejszych fenomenów kultury naszych czasów: ekranom. Poruszane w książce problemy obejmują refleksję nad ekranami kinowymi, monitorami telewizyjnymi i komputerowymi, wykorzystaniem ekranów w teatrze, architekturze oraz medycynie. Ekran traktowany jest też jako metafora poznawcza w kontekście różnorakich praktyk komunikacyjnych, artystycznych oraz w obrębie dyskusji teoretycznych. Dlatego antologia ta może stanowić rodzaj wprowadzenia do ekranologii – nauki o ekranach wczoraj, dziś i jutro.

 

Vilém Flussser
Ku filozofii fotografii
Przeł. J. Maniecki. Wstęp i redakcja naukowa P. Zawojski. Folia Academiae. ASP w Katowicach. Katowice 2004.

Chociaż od opublikowania eseju filozoficznego Viléma Flussera upłynęło już ponad dwadzieścia lat nie stracił on nic ze swej aktualności. To niewątpliwie jedna z najważniejszych książek  (obok opublikowanych wcześniej w Polsce prac Susan Sontag i Rolanda Barthesa), jakie kiedykolwiek poświęcone zostały zagadnieniom fotografii. I nawet rewolucja cyfrowa, której jesteśmy świadkami także w fotografii, w żaden sposób nie zdezaktualizowała przemyśleń czeskiego z pochodzenia – choć mieszkającego i pracującego w Anglii, Brazylii, Włoszech, Francji – filozofa. Wręcz przeciwnie, jego rozważania dotyczące roli aparatów w świecie zdominowanym przez media elektroniczne doskonale dają się zastosować do współczesnej sytuacji. „Ku filozofii fotografii” poprzedza wstęp Piotr Zawojskiego podkreślający aktualność myśli Flussera i jednocześnie przedstawiający sylwetkę  tego oryginalnego myśliciela ponowoczesności. Chociaż autor poddaje filozoficznej analizie fenomen fotografii, to czyni to w sposób niezwykle klarowny, pozbawiony hermetyczności języka, urzekający jasnością i prostotą wywodu. Nie jest to zatem książka wyłącznie dla teoretyków fotografii (i szerzej mediów), ale z powodzeniem może być adresowana do wszystkich tych, dla których fotografia jest sposobem mówienia o świecie, dla tych, którzy rozmyślają o fotografii i tych, którzy praktycznie borykają się z artystycznymi  i  estetycznymi pytaniami o jej naturę, znaczenie, sposoby i cele posługiwania się tym medium. Wypada tylko mieć nadzieję, że ta niezwykle cenna inicjatywa wydawnicza katowickiej ASP będzie mieć swoją kontynuację, bowiem ukazujące się w Polsce „podręczniki” czy też warsztatowe „kompendia wiedzy” o fotografii nie zastąpią pogłębionej nad nią refleksji, także tej wkraczającej w obszary głębokiego, filozoficznego namysłu.

Piotr Zawojski

Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik. RABID. Kraków 2007.

okładka-wielkie filmy.jpg

RABID – tu można kupić książkę

Przekonanie o kryzysie czy wręcz zmierzchu kina, jako najważniejszego medium dwudziestego stulecia, które na naszych oczach straciło swój kulturowy prymat, wyrażane jest obecnie dosyć powszechnie. W pewnym sensie taka opinia na początku dwudziestego pierwszego wieku przybrała postać swego rodzaju prawdy oczywistej, niewymagającej dowodzenia i rzetelnych argumentów […]. Prezentowane w niniejszej książce filmy i ich twórcy są w moim rozumieniu dowodem na to, że  jednoznacznie brzmiące sądy dotyczące szczególnie słabej kondycji współczesnej sztuki są wyrazem zbyt pobieżnych, choć często wyrażanych w bardzo atrakcyjnej formie, konstatacji krytycznych, które w sposób uproszczony i schematyczny rysują mapę kinematografii.
Paradoksalnie, dzisiaj trudniej jest poszukiwać tego, co w kinie wartościowe, starać się budować postawę afirmatywną wobec niego, aniżeli tropić słabości, głupotę, pustkę, przerost formy nad treścią, konformizm i poddawanie się wszechobecnej filozofii zysku. Bo takie też jest, nawet w przeważającej części, współczesne kino, ja jednak postanowiłem na tym wielkim i bardzo różnorodnym obszarze – zasadniczo głównego nurtu – szukać  filmów reprezentujących autentyczne wartości, takich, które z różnych powodów przykuwały moją uwagę, nie dawały zapomnieć o wciąż drzemiącym w sztuce filmowej olbrzymim potencjale kreatywności.

Ze wstępu O kondycji kina współczesnego

Piotr Zawojski

Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. POLTEXT. Warszawa 2010.

okładka-tytułowa3.jpg

POLTEXT – tu można kupić książkę

spis treści-1-aa.jpg

Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii. Pod red. Piotra Zawojskiego. Stowarzyszenie Make It Funky Production. Szczecin 2010.

Do pobrania:

okladka_digitalne_dotkniecia

digitalne dotknięcia-red.p.zawojski

dogitalne dotknięcia-okładka.jpg

Spis treści

Od redaktora……………………………………………………..5

Ryszard  W. Kluszczyński
Przedmowa.
W stronę (odnowionej) trzeciej kultury…………………..9

Marcin Składanek
Kreatywność i współdziałanie w epoce cyfrowej.
Praktyki, społeczności, przestrzenie i narzędzia………13

Piotr Zawojski
Nauka i sztuka w wieku technologii cyfrowych.
Bezpieczne związki………………………………………………29

Maciej Ożóg
Nauka w (krzywym) zwierciadle sztuki:
problematyka sztucznej inteligencji w twórczości
Kena Feingolda i Rafaela Lozano-Hemmera…………..43

Jakub Łuka
Tajemnice regału z płytami – sampling obnażony……63

Roman Bromboszcz
Polipoezja, cyberpoezja, performance.
Zarys relacji pomiędzy teorią i praktyką………………….93

Tomasz Misiak
Muzyka i komputer. Inspiracje i wykluczenia…………..115

Joanna Walewska
Pogmatwane relacje pomiędzy
sztuką a technologią. Nurt autodestrukcyjny a potencjał
krytyczny użycia komputera w sztuce
na przykładzie twórczości Gustava Metzgera…………..129

Ksawery Kaliski
DIGITall vs. WERNIKSall……………………………………..153

Katarzyna Janicka
Edukacja w sieci wymogiem współczesności…………..159

Sidey Myoo
Artefakt elektroniki. Immersyjne refleksje……………..175

Noty o autorach……………………………………………….179

Indeks nazwisk………………………………………………..185

 

Piotr Zawojski

Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Oficyna Naukowa. Warszawa 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilém Flussser
Ku filozofii fotografii
Przeł. J. Maniecki. Wstęp i redakcja naukowa P. Zawojski. Wydawnictwo Aletheia. Warszawa 2015.

http://www.zawojski.9com.pl/okl_ku_filozofii_fot.jpg

Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Pod red. Piotra Zawojskiego. 13muz. Szczecin 2015.

Do pobrania: Bio-techno-logiczny świat.

http://www.zawojski.9com.pl/biotechno-okladka_przod_mala.jpg

 

Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Pod red. Piotra Zawojskiego. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Katowice 2015.

kdsnm_cover-945x0-c-default