Bibliografia

KSIĄŻKI

 • Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią. Wydawnictwo Szumacher. Kielce 2000.
 • Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik. Rabid. Kraków 2007.
 • Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Poltext. Warszawa 2010.
 • Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów. Oficyna Naukowa. Warszawa 2012.
 • Technokultura i jej manifestacje artystyczne. Medialny świat hybryd i hybrydyzacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016.
 • Ruchome obrazy zatrzymane w pamięci. Reminiscencje teoretyczne i krytyczne. Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych. Katowice 2017.
 • Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii. Wydanie II poprawione. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 2018.
 • Pisanie i czytanie (o) fotografii. Odkrywcy, klasycy, obrazoburcy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice. 2023.

PRACE REDAKCYJNE

 • Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Red. Andrzej Gwóźdź i Piotr Zawojski. Rabid. Kraków 2002.
 • Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Wstęp i redakcja naukowa Piotr Zawojski. Folia Academiae. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowice 2004.
 • Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii. Red. Piotr Zawojski. Stowarzyszenie Make It Funky Production. Szczecin 2010.
 • Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Red. Piotr Zawojski. 13muz. Szczecin 2015.
 • Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Katowice 2015.
 • Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. Jacek Maniecki. Przedmowa Piotr Zawojski. Wydawnictwo Aletheia. Warszawa 2015.
 • Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Antologia. Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Piotr Zawojski. Tłumaczenie Justyna Kucharska i Katarzyna Stanisz. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa 2017.

ROZPRAWY NAUKOWE

 • Opis jako podstawowy środek konstruowania dyskursu narracyjnego w literaturze i filmie. „Studia Filmoznawcze”, t. XV. Pod red. J. Trzynadlowskiego. Wrocław 1994.
 • Wiesław Dymny – wszystko ma dobry koniec, czyli śmierć. W: Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych. Pod red. T. Miczki i A. Madej. Katowice 1994.
 • Tele-ekran zamiast ekranu. Wyczerpanie, przeobrażenie czy śmierć kina? W: Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie przekaźników elektronicznych. Pod red. A. Gwóździa. Kielce 1994.
 • Aktor jako przedmiot manipulacji w elektronicznie generowanym obrazoświecie. W: Aktor w kulturze współczesnej. Pod red. E. Udalskiej. Warszawa 1994.
 • Ikonolatria czy dewaluacja obrazowania? Wokół nowych praktyk audiowizualnych. W: Czy jeszcze estetyka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna. Pod red. M. Ostrowickiego. Kraków 1994.
 • Wideoklip(y) – poza znaczeniem? W: Interpretacja dzieła filmowego. Teoria i praktyka. Pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej i P. Sitarskiego. Łódź 1995.
 • Filmowy obrazoświat jako produkt symulacji elektronicznej. „Kwartalnik Filmowy” 1995, nr 11.
 • Rybczyński Vision. W stronę nowego widzenia. „Studia Filmoznawcze”, t. XVI. Pod red. J. Trzynadlowskiego. Wrocław 1995.
 • Sztuka mediów. Między technologią i estetyką. „Opcje” 1995, nr 3.
 • „Stara” estetyka w konfrontacji z nowymi mediami. W: Estetyczne przestrzenie współczesności. Pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej. Warszawa 1996.
 • Interaktywne instalacje multimedialne. „FA-art.” 1997, nr 2-3.
 • Mała imagologia medialnego milieu. W: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. Pod red. M. Hopfinger. Warszawa 1997.
 • Multimedia Installations as a Form of Theatralization of Reception of a Work of Art. In: Modern Theatre in Different Cultures. Ed. by E. Udalska. Warszawa 1997.
 • Barthes, Horowitz, aparat, fotografia. W: Estetyka sensu largo. Pod red. F. Chmielowskiego. Kraków 1998.
 • Cyfrowe obrazy fotograficzne – pomiędzy bytem wirtualnym a rzeczywistym. W: Intermedialność w kulturze końca wieku. Pod red. S. Krzemień-Ojaka i A. Gwóździa. Białystok 1998.
 • What „Goes” and What Does Not „Go”. Postmodern Epistemological Anarchism in Studies in Audiovisuality. W: Methodology. Culture. Audiovisuality. Ed. by E. Wilk. Katowice 1998.
 • O sztuce interaktywnej. „Opcje” 1999, nr 2.
 • Państwo snu Braci Quay. „Opcje” 1999, nr 5.
 • Od obrazów pisma do pisma obrazów. W: Słowo w kulturze mediów. Pod red. Z. Suszczyńskiego. Białystok 1999.
 • Destrukcja versus wspomaganie ciała w cyberprzestrzeni. Przypadek Stelarca. „Kultura Współczesna” 2000, nr 1-2. Pod red. K. Wilkoszewskiej.
 • Audiowizualność w epoce po słowie i po kinie. W: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym. Pod red. B. Frydryczak. Zielona Góra – Warszawa 2000.
 • Ponowoczesny anarchizm poznawczy a badanie kultury audiowizualnej. W: Kultura. Język. Edukacja. T. 3. Pod. red. R. Mrózka. Katowice 2000.
 • Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni. W: Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia. Pod red. A. Gwoździa i P. Zawojskiego. Kraków 2002.
 • Fotografia cyfrowa. W: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Pod red. M. Hopfinger. Warszawa 2002. (Drugie wydanie 2005).
 • We władzy liczby. Zapiski na marginesie „Pi” Darrena Aronofsky’ego. „Opcje” 2003, nr 4-5.
 • Nomada ze stałym adresem – Lech Majewski. „Postscriptum” 2003, nr 1-2.
 • Nomad s trvalym bydlistem – Lech Majewski. W: Punkty widzenia II. Pohledy II. Pod red. T. Lazorcakovej, E. Wąchockiej. Katowice 2004. Nomad s trvalym bydlistem - PDF
 • Od iluzji do immersji i z powrotem. „Opcje” 2004, nr 4.
 • Człowiek i aparat. Viléma Flussera filozofia fotografii. W: V. Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. J. Maniecki. Wstęp i red. naukowa P. Zawojski. Katowice 2004.
 • Wokół McLuhana – po latach. „Zeszyty Telewizyjne” 2005, nr 7.
 • Muzeum wirtualne – nowe terytorium sztuki. „Opcje” 2005, nr 2.
 • Sztuka cyfrowa jako wyzwanie dla estetyki. W: Estetyka wirtualności. Pod red. M. Ostrowieckiego. Kraków 2005.
 • Wewnątrz obrazów. Immersja zamiast iluzji. W: Przestrzeń sztuki: obrazy – słowa – komentarze. Pod red. M. Popczyk. Katowice 2005.
 • „Muzea bez ścian” w dobie rewolucji cyfrowej. W: Muzeum sztuki. Antologia. Pod red. M. Popczyk. Kraków 2005.
 • Ciało jako interfejs. O kilku (nie)przypadkowych sytuacjach, w których staję się (współ)twórcą. W: Media. Ciało. Pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych. Pod red. A. Gwoździa i A. Nierackiej-Ćwikiel. Warszawa 2006.
 • Cyberkulturowa rewitalizacja ekonomii daru. „Opcje” 2006, nr 3.
 • Wirtualna sztuka, wirtualne muzea – realne problemy. W: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao. Pod. red. M. Popczyk. Katowice 2006.
 • Techno mundi zamiast anima mundi. Wokół trylogii Qatsi Godfreya Reggio. W: Kino amerykańskie. Dzieła. Red. E. Durys, K. Klejsa.  Kraków 2006.
 • Cybersztuka jako awangarda naszych czasów. W: Wiek awangardy. Red. L. Bieszczad. Kraków 2006.
 • Przypisy do „Ukrytego” Michaela Hanekego. „Opcje” 2006, nr 4.
 • Daniel Lee, czyli hybrydyczność fotografii cyfrowej. Teoria i praktyka. „Rocznik Historii Sztuki” PAN 2006, tom XXXI.
 • Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o nowych mediach. „Kultura Współczesna” 2006, nr 4.
 • ’Dogville’. Eksperyment jako imperatyw twórczości Larsa von Triera. „Opcje” 2007, nr 1.
 • Jean Baudrillard jako teoretyk fotografii. „camer@obscura” 2007, nr 3-4.
 • Telewizja jako wróg publiczny. „Przegląd Kulturoznawczy” 2007, nr 3.
 • „Soft Cinema” Lva Manovicha i Andreasa Kratky’ego. „Język nowych mediów” w praktyce. „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 60.
 • Poezja kamerą (za)pisana. Od „WOjaCZKA” do „KrwiPoety” i „Szklanych ust” Lecha Majewskiego. W: Kina i okolice. Z dziejów X muzy na Śląsku. Red. A. Gwóźdź. Katowice 2008.
 • Jean Baudrillard i fotografia. „Kultura Współczesna” 2008, nr 1.
 • Cyberkultura jako nowy paradygmat kultury medialnej. Rozważania teoretyczne. W: Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury? Red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk. Kraków 2008.
 • Teoretyczne konteksty dokumentacji sztuki nowych mediów. „Zeszyty Artystyczne”, Akademia Sztuk Pięknych, Poznań 2008, nr 17.
 • Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci. W: WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych. Red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko. Wrocław 2008.
 • Czas cyberprzestrzeni. W: Czas przestrzeni. Red. K. Wilkoszewska. Współpraca J. Petri. Kraków 2008.
 • The Archivisation, Presentation, and Dissemination of  Cyber Art on the Web. „Art Inquiry” („Virtual Art/Virtual Domains of Art”), vol. X (XIX). Ed. R. W. Kluszczyński. Łódź 2008.
 • Glosa do „Traktatu o obrazie Zbigniewa Rybczyńskiego”. W: Zbigniew Rybczyński „Traktat o obrazie”. Poznań 2009.
 • Obrazy psychosomatyczne. Feed Kurta Hentschlägera jako doświadczenie transgresyjne. W: Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, z udziałem D. de Kerckhove’a. Wydawnictwo Naukowe ExMachina. Katowice 2009.
 • Interaktywność versus interpasywność. W: Interaktywne media sztuki. Red. Antoni Porczak. Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Kraków 2009.
 • Trzecia kultura a cyberkultura. W: Kultura medialnie zapośredniczona. Badania nad mediami w optyce kulturoznawczej. Red. W. Chyła, M. Kamińska, P. Kędziora, M. Konińska. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań 2010.
 • Para-obrazy. Audiowizualne eksperymenty Briana Eno. W: Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Red. A. Gwóźdź. Universitas. Kraków 2010.
 • TeleGarden – ogród w cyberprzestrzeni. „Opcje” 2010, nr 2.
 • Interaktywne i immersyjne granice obrazów audiowizualnych – T_Visionarium. W: Sztuki w przestrzeni transmedialnej. Red. T. Załuski. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Łódź 2010.
 • Nauka i sztuka w wieku technologii cyfrowych. Bezpieczne związki. W: Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii. Red. P. Zawojski. Stowarzyszenie Make It Funky Production. Szczecin 2010.
 • Nowy ikoniczny zwrot. W: Materia sztuki. Red. M. Ostrowicki. Universitas. Kraków 2010.
 • Teleobecnośc i sztuka teleobecności. TeleGarden – natura versus(?) technolultura. W: Humanistyczne konteksty technopolu. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Katowice 2011.
 • Stąd do świata i z powrotem. O drodze artystycznej Lecha Majewskiego. „Opcje” 2011, nr 3.
 • Słowo – litera – cyfra lub/i obraz. O twórczości Stanisława Dróżdża. W: Interpretując dalej. 34 najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-1989. Pod red. A. Kałuży i A. Świeściak.  Universitas. Kraków 2011.
 • Interface – the Art of Interface – „Interface Culture”. W: Wonderful Life. Laurent Mignonneau + Christa Sommerer. Red. R.W. Kluszczyński. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Gdańsk 2012.
 • Zobaczyć dźwięk, uwidocznić niewidzialne. Camera Lucida Eveliny Domnitch i Dmitrija Gelfanda, „Kultura Współczesna” 2012, nr 1.
 • Z bliska widok jest brzydki. Wokół „Z daleka widok jest piękny” Wilhelma i Anny Sasnalów, „Opcje” 2012, nr 2.
 • I Photograph to Remember Pedra Meyera. Cyfrowa diaporama jako multimedialna forma storytelling. W: Liberatura, e-literatura i… Remiksy, remediacje, redefinicje. Red. Monika Górska-Olesińska. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2012.
 • Studio Ideale – utopia (z)realizowana? „Opcje” 2012, nr 3.
 • A Transmedia Journey Through The World Of  Lech Majewski’s Art. „CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” 2012, nr 2.
 • (Un)Möglichkeiten der Avantgarde. W: K. Klejsa, S. Schahadat, M. Wach (red.), Geschichte des polnischen Films. Von seinen Anfängen bis zur Gegenwart, Schüren, Marburg 2013.
 • Świat z cegieł. Realizm subiektywny Ryszarda Czernowa. W: Ryszard Czernow, Świat z cegieł. Fotografie. Urząd Miasta Tychy. Tychy 2013. Przedruk: „Opcje” 2013, nr 1-2.
 • Historia pewnej kasety VHS. W:  A. Gwóźdź, B. Kita (red.), Pamięć kina, Śląsk, Katowice 2013.
 • Ja w kilku osobach/kilka osób we mnie: dziennikarz, krytyk sztuki, naukowiec. Perspektywa autobiograficzna. W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Tom 3. Tożsamość dziennikarza. Red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.
 • Cyberaesthetics – Some Basic Theses. „CYBEREmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” 2014, no 8. 
 • World of bricks. Subjective realism of Ryszard Czernow. „CYBEREmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” 2014, no 9.
 • Who is Stelarc and What is He Telling Us? W: Stelarc. Meat, Metal and Code. Contestable Chimeras. Red. R.W. Kluszczyński. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Gdańsk 2014.
 • Bio–techno–logia, czyli logos w  świecie biologii i technologii. Wprowadzenie. W: Bio-techo-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Red. P. Zawojski. 13muz. Szczecin 2015.
 • Rzeczywistość bio–techno–logiczna. Dylematy sztuki i kultury w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. W: Bio-techo-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu. Red. P. Zawojski. 13muz. Szczecin 2015.
 • (Nie)możliwości awangardy. Polskie kino eksperymentalne po roku 1990. W: Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem. Red. Mirosława Moszkowicz, Bernadeto Stano. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kraków 2015.
 • Człowiek i aparat. Viléma Flussera filozofia fotografii. W: Vilém Flusser, Ku filozofii fotografii. Przeł. J. Maniecki. Wstęp i redakcja naukowa P. Zawojski. Wydawnictwo Aletheia. Warszawa 2015.
 • The Question Concerning Cyberaesthetics. One World – Hybrid Reality. Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, Cracow 2013. W: Aesthetics in Actions. Ed. by Krystyna Wilkoszewska. International Association for Aesthetics. Kraków 2015.
 • Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Wprowadzenie. W: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.  Katowice 2015.
 • A-Volve. Christa Sommerer, Laurent Mignonneau. W: Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów. Red. Piotr Zawojski. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów.  Katowice 2015.
 • Poza przedstawianiem i wizualizacją. Sonowizualne stymulanty doświadczeń polisensorycznych. „Kultura i Historia” 2015, nr 28, b. p.
 • Post-Media Technoculture – the Time of Hybrids and Hybridisation.  „CyberEmpathy. Visual and Media Studies Academic Journal” 2016, no 1(12), b.p.
 • Bio Life versus (?) Artificial Life. „Opcje” 2016, nr 1-2, s. 6-13.
 • Teoria obrazu z ducha nauki o obrazie się wyłaniająca. Prolegomena. W: Widzialność/ wizualność obrazu cyfrowego. Między fenomenologią a kulturą wizualną. Red. Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz. Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie. Szczecin 2016, s. 176-201.
 • Teoretyczne aspekty współczesnej kultury i sztuki jako zjawisk hybrydycznych. W: Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej. Red. Dobrosława Wężowicz- Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, s. 249-259.
 • Flusser w Polsce. „Kultura Współczesna” 2016, nr 4, s. 195-198.
 • Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. „Kultura Współczesna” 2016, nr 4, s. 231-238.
 • Po (nowych) mediach. W: MEDIA.PL. Badania nad mediami w Polsce. Red. Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek. Wydawnictwo Libron. Kraków 2016, s. 231-24.
 • Teoria i estetyka fotografii cyfrowej. Wprowadzenie. W: Teoria estetyka fotografii cyfrowej. Antologia. Wybór, wprowadzenie i redakcja naukowa Piotr Zawojski. Narodowe Centrum Kultury. Warszawa 2017, s. 7-34.
 • Studio Ideale – utopia (nie)zrealizowana? W: Polska animacja w XXI wieku. Red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT. Łódź 2017, s. 274-300.
 • WRO – ukryte dekady wpływu na rozwój wiedzy o sztuce nowych mediów w Polsce. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2017, nr 4, s. 237-241.
 • Sonowizualne strategie Ryoji Ikedy. Ciało jako wielofunkcyjny instrument polisensoryczny. W: Ciało – Muzyka – Performans. Red. Jacek Mikołajczyk, Maria Popczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2017, s. 160-180.
 • Posthumanizm, czyli humanizm naszych czasów. „Kultura i Historia” 2017, nr 32, s. 88-96.
 • Między (?)  wirtualnością a rzeczywistością. Sztuka ruchomego obrazu w epoce postdigitalnej. W: Napięcie w tekstach  kultury. Red. Paweł Maciąg. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowice 2018, s. 129-146, ISBN 978-83-65825-32-2 (wersja angielska: Between (?) virtuality and reality. The art of motion pictures in the post-digital era. In: Tension in texts of culture.  Ed. Paweł Maciąg. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowice 2018, s. 121-136.
 • Od sztuki mediów (audiowizualnych) do sztuki postmediów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna (przez praktykę weryfikowana). „Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki” 2018, nr 4, b.p.
 • Flusser, Media Theory and I. From the Genealogy of Thought. „Flusser Studies” 2019, nr 27.
 • W stronę teorii hybryd postmedialnych. W: Hortus electronicus. Red. Mieczysław Juda. Folia Academiae. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Katowice 2019, s. 25-61, ISBN 978-83-65825-39-1 (wersja angielska w tym samym tomie: Toward the Theory of Post-Media Hybrids).
 • Maszynom (inteligentnym) wbrew? O sztuce w czasach sztucznej inteligencji. „Kultura Współczesna” 2019, nr 1, ss. 53-66.
 • Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna. „Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 1 (39), ss. 1-14.
 • Hybrid Art – A New Category of Cyberart. W: Post–Technological Experiences. Art–Science–Culture. Ed. By Michał Krawczak. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2019, ss. 114-133.
 • Thomas Bernhard i fotografia. Wokół Wymazywania i nie tylko. „Przegląd Kulturoznawczy” 2020, nr 1 (43), ss. 122-132.
 • Kiedy nadszedł Daguerre. Charles Baudelaire wobec fotografii. W: Okno na przeszłość. Szkice z historii wizualnej. Tom 2. Red. Dorota Skotarczyk, Jacek Szymala. Wydawnictwo Księgarnia Akademicka. Kraków 2020.
 • Pomiędzy ruchem (w) fotografii a filmowym stasis. 24 Frames Abbasa Kiarostamiego. W: W poszukiwaniu nowego. Fotografia/Film/Sztuka mediów. Red. Janusz Musiał. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2020, ss. 61-76.
 • Fotografia i film w praktyce artystycznej oraz propozycjach teoretycznych Davida Hockneya. „Artium Quaestiones” 2020, tom 31, nr 1, ss.101-122.
 • Against (Intelligent) Machines? On Art in the Times of Artificial Intelligence. „Kultura Współczesna” 2020, nr 5(112), ss. 109-121.
 • Nowe media i sztuka nowych mediów w epoce postcyfrowej. W: Sztuka ma znaczenie. Red. Dagmara Rode, Marcin Składanek, Maciej Ożóg. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2020, ss. 461-477.
 • Flusser, teoria mediów i ja. Z genealogii myśli. W: Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem. Red. Przemysław Wiatr, Marcin Sanakiewicz. Projekt: Media. Lublin 2021, ss. 53-69.
 • Historie filmowej awangardy na nowo (o)pisane. „Kwartalnik Filmowy” 2021, nr 115, ss. 249-255.
 • Cyberkultura – nowy paradygmat kultury. W: Filozofia kultury, cz. 2: Meandry współczesnej kultury i sztuki. Red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc. Wydawnictwo KUL. Lublin 2021, ss. 369-404.
 • A difficult history of light. About metaphysical ideas of „light writing” formulated before the birth of photography. „Images” vol. XXX, no. 39. Poznań 2021. Adam Mickiewicz University Press, ss. 281–295.
 • Po fotografii analogowej (jaką znaliśmy), w świecie hiperfotografii cyfrowej (jaką znamy). Notatki na marginesach tekstów Freda Ritchina. W: Fotografia jako medium, intermedium, postmedium. 1839-2019. Red. J. Musiał. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2021, ss. 209-225.
 • The Role of New Media in Shaping a Creative Environment for Regional Development (współautor: Małgorzata Suchacka). “Creativity Studies” 2022, vol. 15, issue: 2, pp. 511-525.
 • Recenzja magisterskiej realizacji dyplomowej oraz pracy teoretycznej Niny Adrjanczyk pt. „Niespokojne prądy. Niezgoda. Improwizacja na ciała i głosy” zrealizowanej pod opieką dra Marcina Pazery. „Restart” 2022, nr 4.
 • Biometria w sztuce nowych mediów. „Przegląd Kulturoznawczy” 2022, nr 1 (51), ss. 148–159.
 • Writing of light or writing of shade? Jacques Derrida on photography. „Przegląd Kulturoznawczy” 2022, nr 3 (53), ss. 421-444.
 • Decydujący moment” versus „uciekające obrazy”. O teoretycznych i filozoficznych refleksjach Henri Cartiera-Bressona na temat fotografii. W: Wędrówki humanisty. Prace dedykowane profesorowi Tadeuszowi Miczce. Red. Anna Maj, Ilona Copik, przy współpracy Justyny Kucharskiej. „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe. Katowice 2022, ss. 451-468.
 • The Invisible World of Images. From “Nonhuman” to “Undigital” Photography in Joanna Zylinska’s Reflections. “Images” vol. XXXI, no. 40. Poznań 2022. Adam Mickiewicz University Press, pp. 13–36.
 • Twórca wyzwalający rzeczywistość przeciwko dyktatowi mise en scène? „Five” Abbasa Kiarostamiego. „Kwartalnik Filmowy” 2023, nr 122, ss. 156-178.
 • Poza narracją i fabułą – „Visitors” Godfreya Reggio jako przykład niefikcyjnego kina avant-doc. Typologie filmu dokumentalnego. „Kwartalnik Filmowy” 2023, nr 123, ss. 97-116.
 • Niekończąca się podróż przez świat obrazów/A Never-Ending Journey Through the World of Images W: Lech Majewski. Niezbędnik/ Essentials. Red. Olga Okoniewska-Tekieli. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Warszawa 2023, ss. 151-161.

ESEISTYKA/KRYTYKA

 • Świat jako telerzeczywistość. „Opcje” 1994, nr 3.
 • Syzygia: człowiek i aparat. „Opcje” 1995, nr 1-2.
 • Niepełna mediacja. „Opcje” 1995, nr 3.
 • Oswoić komputer. „Ekran” 1995, wrzesień.
 • Obrazy na suficie. „Ekran” 1995, listopad.
 • Śmierć na pokaz. „Ekran” 1996, luty.
 • Po słowie, po kinie. „Opcje” 1999, nr 1.
 • Jaron Lanier. Szkic do (wirtualnego) portretu. „Opcje” 2000, nr 4.
 • Kultowy – tym razem festiwal (Katowice 2000). „Kino” 2000, nr 7-8.
 • Obrazy elektroniczne – eksplozja produkcji, implozja sensu? „Format” 2001, nr 1-2.
 • Globalna sztuka mediów. „Opcje” 2003, nr 3.
 • W poszukiwaniu kod(ów) cyberkultury. „Opcje” 2003, nr 4-5.
 • Wizje podwojone. Sztuka wideo dziś. „Opcje” 2004, nr 3.
 • Przekleństwo technologii. „Suplement” 2004, nr 4.
 • Cyfrowe wyzwania. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2004, nr 4.
 • Transmedialny Berlin. „Opcje” 2005, nr 1.
 • Filmowe spotkania nad Olzą. „Opcje” 2005, nr 2.
 • WRO-cławskie Biennale Sztuki Mediów. „Opcje” 2005, nr 3
 • Hybrydalna rzeczywistość. Pamiętnik z Ars Electronica 2005. „Opcje” 2005, nr 4.
 • Prawdziwie podziemny festiwal. „artPapier” 2005, nr 8.
 • Galaktyka post-Gutenberga. „artPapier” 2005, nr 12.
 • Antologia polskiej sztuki wideo (w przestrzeni nie do końca publicznej). „artPapier” 2005, nr 23.
 • Transmedialny szum pofestiwalowy. „artPapier” 2006, nr 7.
 • O poszukiwaniach rzeźb(y) w mieście. „artPapier” 2007, nr 17-18.
 • Viola i Majewski na weneckim Biennale. „artPapier” 2007, nr 19.
 • Dokąd zmierza sztuka nowych mediów? DEAF i Ars Electronica 2007. „Opcje” 2007, nr 3.
 • Energie sztuki, energie obrazu. „Opcje” 2007, nr 4.
 • Tożsamość sztuki mediów. „Opcje” 2008, nr 2.
 • Remiksowanie ego. Ars Electronica 2008. „Opcje” 2008, nr 3.
 • Roland Barthes, czyli… „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” 2009, nr 1-2.
 • Vilém Flusser. Aparat jako filozoficzne wyzwanie. „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” 2009, nr 3.
 • Jean Baudrillard, czyli… „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” 2009, nr 4.
 • Paradoksy obrazu w epoce cyfrowej. W: Cyberfoto 2009. XII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej. Częstochowa 2009.
 • Susan Sontag. Fotografia jako rzeczywistość. „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” 2009, nr 6.
 • STRP, czyli inwazja sztuki i technologii. „Opcje” 2009, nr 2.
 • Fotografia cyfrowa – nowe medium sztuki. W: Cyberfoto. Digitalizacja przestrzeni fotografii. Częstochowa 2009.
 • Cyberpunkowa antyutopia. „[fo:pa]” 2009, nr 1.
 • (Post)Human Nature. „Opcje” 2009, nr 4.
 • Medium – czas – pamięć. O Archeologii Nowych Mediów Janusza Musiała. „Opcje” 2010, nr 3-4.
 • Schody  jako audiowizualny palimpsest. W: Labirynty pamięci. Oblicza zła 1939-2009. Red. Agnieszka Termińska. Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris. Galeria Sztuki Współczesnej BWA. Katowice 2011.
 • Transmedialna podróż przez świat sztuki Lecha Majewskiego. W: Miasto w filmie. Film w mieście. Katalog II Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Regiofun. Red. Agnieszka Skrzelowska. Katowice 2011.
 • Interaktywność – wyzwanie epoki cyfrowej. digital-ia.12. Festiwal sztuki digitalnej. Katalog. Szczecin 2011.
 • „Od a do zet, od zet do a. Ja to ja…”. O Jesteś Bogiem. „Opcje” 2012, nr 3.
 • Kiedy przeszłość (obrazu) spotyka się z przyszłością, w: Akcja sztuki> Nowe. Red. Beata Wąsowska. Tychy 2012.
 • „Elektroniczne cienie” w Krems. „Opcje” 2012, nr 4.
 • Fragmenty niedokończonej opowieści o Hybrydach czasoprzestrzeni. W: Izabela Gustowska, 66 Persons Search for Iza G. Fundacja 9/11 Art Space. Poznań 2012.
 • Jak działa chropograf skaningowy. „Opcje” 2013, nr 1-2.
 • Wideo, czyli widzieć (i słyszeć). W: Katalog wystawy „Głośno. Loud”. Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Galeria Sztuki Współczesnej BWA. Katowice 2013.
 • Abu Haraz którego nie ma, a jest i będzie. „Opcje” 2013, nr 3.
 • Technonauka i sztuka technonaukowa. W: Digital_ia.13. Bio_kinetic_tech_art_festival. Szczecin 2013.
 • Twarz Innej. Marina Abramović w MoMA. „Opcje” 2013, nr 4.
 • Postgutenbergowskie peregrynacje słowa/tekstu/książki w sztuce nowych mediów. W: Maszyny kruszenia słowa. Biuletyn konferencyjny. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa 2014, s. 13-19.
 • Za ścianą, a może przed… Behind the Wall Marka Chołoniewskiego. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2014, nr 23-24.
 • Kubrick w Muzeum (Narodowym). „Opcje” 2014, nr 3.
 • Architektura w Wenecji (ale na Biennale). „Opcje” 2014, nr 4.
 • Refleksy i po-widoki. WRO 15. „Format” 2015, nr 71.
 • Sztuka cyfrowa dziś. W: Digital_ia.15 Festiwal sztuki digitalnej. Katalog. Red. Ewa Adamczewska. 13muz/Instytucja Kultury Miasta Szczecin. Szczecin 2015, s. 48–49.
 • Animowany (cyfrowo) świat. Ars Electronica Animation Festival 2014. W: Digital_ia.15. Festiwal sztuki digitalnej. Katalog. Red. Ewa Adamczewska. 13muz/Instytucja Kultury Miasta Szczecin. Szczecin 2015, s.74–75.
 • Filmoteka w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. „Opcje” 2016, nr 1-2, s. 136-138.
 • Wprowadzenie. W: Lech Majewski. Scenariusze. Tom I. Rebis. Poznań 2016, s. 5-12.
 • To tylko draft. „Opcje” 2017, nr 1-2, s. 94-96
 • Bill Viola we Florencji. „Opcje” 2017, nr 3-4, s. 120-122.
 • Wprowadzenie. W: Lech Majewski. Scenariusze. Tom II. Rebis. Poznań 2018, s. 5-11.
 • Krótka historia niebywałego sukcesu. Wokół Twojego Vincenta. „Opcje” 2018, nr 1-2, s. 20-25.
 • Kamienne obrazy rzeźbione przez czas. „Opcje” 2018, nr 3, s. 96-98.
 • To właśnie jest sztuka. „Opcje” 2018, nr 4, ss. 114-116.
 • Rewolucja algorytmiczna. We władzy cyfr i liczb. „Opcje” 2018, nr 4, ss. 14-21.
 • Wprowadzenie. W: Lech Majewski. Scenariusze. Tom III. Rebis. Poznań 2018, ss. 5-11.
 • Filmowy portret Billa Frisella. „Opcje” 2019, nr 1-2, ss. 110-112.
 • Człowiek z cienia, muzyka ze światła. „Opcje” 2019, nr 1-2, ss. 124-126.
 • Wenecja, miasto sztuki. „Opcje” 2019, nr 3, ss. 93-95.
 • Zatoka nostalgii. „Opcje” 2019, nr 3, ss. 108-110.
 • Nolandx Ulfa Langheinricha na Ars Electronica 2019. „Opcje” 2019, nr 4, ss. 92-94.
 • Niepozorna (?) codzienność. W: Aleksandra Olszówka, Niepozorna codzienność. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katowice 2019, ss. 21-48.
 • Gorączka nadmiaru.   http://www.arsindependent.pl/pl/program/dyskusja-o-kulturalnej-infomasie-artykul-x-zawojski/ (2020).
 • Kiedy materia zamiera… i budzi się do życia. O Duchu materii Ryszarda Czernowa/When matter dies… and comes back to life. About Ryszard Czernow’s Spirit of Matter. W: Ryszard Czernow, Martwe z natury. Odsłona druga. Teatr Mały. Tychy 2021, ss. 10-15.
 • Obrazowe wydruki z oeuvre Janusza Musiała. W: Janusz Musiał, Error. Błąd w sztuce/Fotografia/2002-2020. Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”. Katowice 2021, ss. 15-17.
 • Tribute to Blue Note Records. „Opcje” 2022, nr 118, ss. 88-90.
 • Cuba Libre Lecha Majewskiego i Rutgera Hauera. „artPapier” 2023, nr 7 (463).

KRYTYKA FILMOWA
Teksty publikowane w „OPCJACH”

 • Oj nie możemy się zatrzymać (Speed), 1994, nr 3
 • Autre monde – klatka po klatce (Miasteczko Hallowen), 1995, nr 1-2.
 • Brytyjski (soc)realista (Hołota), 1995, nr 4.
 • Farinelli, albo o tym, że zawsze nam czegoś brak (Farinelli, ostatni kastrat), 1996, nr 1
 • Nic śmiesznego, niestety (Nic śmiesznego), 1996, nr 2.
 • Z miłości do kina (czyli do remizy) (Historia kina w Popielawach), 1999, nr 1.
 • Pułapka widzialności (Truman Show), 1999, nr 1.
 • Z życia mrówek (Dawno temu w trawie), 1999, nr 2.
 • Odważny Johnny Depp (Odważny), 1999, nr 4.
 • Cyberpunkowa antyutopia (Matrix), 1999, nr 5.
 • Smak campu (Wszystko o mojej matce), 1999, nr 6.
 • Pogodzić się ze światem (Prosta historia), 2000, nr1.
 • Droga zen w rytmie hip-hop (Ghost Dog – Droga samuraja), 2000, nr 2-3.
 • Krótki sezon w piekle samotności (WOjaCZEK), 2000, nr 4.
 • Zagraj to jeszcze raz, Woody (Słodki drań), 2000, nr 6.
 • Sztuka upiększania śmierci (Ziemia niczyja), 2002, nr 4-5.
 • Pieskie miłości w Mexico City (Amores Perros), 2002, nr 6.
 • Doświadczenie żałoby (Pokój syna), 2003, nr 1.
 • Znowu razem (Wszystko albo nic), 2003, nr 2.
 • Twarzą twarz z pustką (Inwazja barbarzyńców), 2003, nr 6.
 • Odnajdywanie czasu (Zmruż oczy), 2004, nr 1-2.
 • Opowieść o miłości (nie)możliwej (Tajemnica Brokeback Mountain), 2006, nr 2.

RECENZJE KSIĄŻEK
 Publikowane w „ŚLĄSKU”

 • b. t. (dot. G. Królikiewicz, Diabeł nas podsłuchuje), 1995, nr 1.
 • Między kinem a literaturą (dot. K. Kutz, Scenariusze śląskie), 1995, nr 2. .
 • Tłumacz przygodności istnienia (dot. Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności), 1996, nr2.
 • Kiedy ogon macha psem (dot. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą), 1996, nr 6.
 • Z notatnika dyletanta (dot. Twórczość literacka i filmowa J. J. Szczepańskiego. Pod red. S. Zabierowskiego), 1996, nr 11.
 • Demon obrazu elektronicznego (dot. Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer. Wybór, wstęp i opracowanie A. Gwóźdź), 1998, nr 7.
 • Koniec filmu i teorii filmu kinowego? (dot. Współczesna niemiecka myśl filmowa. Antologia. Od projektora do komputera. Wybór, wstęp i opracowanie A. Gwóźdź), 2000, nr 3.

Publikowane w „KINIE”

 • Opisywanie filmowego Śląska (dot. Filmowe światy. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Pod red. A. Gwoździa), 1999, nr 9.
 • Ścieżki telewizji. (dot. Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych. Pod red. R. C. Allena), 2000, nr 5.
 • Widzę, więc myślę (dot. Widzieć. Myśleć. Być. Technologie mediów. Pod red. A. Gwoździa), 2002, nr 10.
 • Teletopologie nowych przestrzeni (dot. B. Kita, Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów), 2003, nr 5.

Publikowane w „KWARTALNIKU FILMOWYM”

 • Audiowizualne pejzaże obrazów i rzeczy (dot. A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami i Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer. Pod. red. A. Gwoździa), 2000, nr 29-30.
 • W galaktyce McLuhana (dot. K. Loska, Dziedzictwo McLuhana. Między nowoczesnością a ponowoczesnością), 2002, nr 37-38.
 • Mediologiczne wędrówki po świecie obrazów (dot. A. Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders), 2005, nr 49-50.

Publikowane w innych miejscach

 •  Estetyka nowych mediów (dot. Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska), „Sztuka i Filozofia” 2000, nr 18.
 • Koniec gatunków – niech żyją formaty (dot. W. Godzic, Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim Bracie”), „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 6.
 • Interaktywność jako kluczowa kategoria sztuki i kultury nowych mediów (dot. R. W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2011, nr 2(18).

TŁUMACZENIA

 • Mówi Jaron Lanier. „Opcje” 2000, nr 4.
 • Steve Dietz, Kuratorstwo (w) sieci. W: Muzeum sztuki. Antologia. Pod red. M. Popczyk. Kraków 2005.

WYWIADY, ROZMOWY

 • Nim kamera znowu ruszy. Ze Zbigniewem Rybczyńskim rozmawia Piotr Zawojski. „Opcje” 2007, nr 2.
 • W światach równoległych Davida Lyncha. Marta Felis rozmawia z Piotrem Zawojskim. „Podróż do kresu nocy. Ars Cameralis” 2009, nr 3.
 • Animatorzy śnią o literaturze. O animacji i literaturze rozmawiają Bogusław Zmudziński, Adam Trwoga, Agnieszka Kozłowska i Piotr Zawojski. „FA-art” 2009, nr 3.
 • Zdobywca Oscara w Szczecinie. Ze Zbigniewem Rybczyńskim rozmawia Piotr Zawojski. „Gazeta inSpiracji” 2009, nr 3.
 • Algorytm natury. Z Lechem Majewskim rozmawia Piotr Zawojski. „Opcje” 2011, nr 3, s. 36-41.
 • Nie przegapić olśnienia. Piotr Zawojski rozmawia ze Zbigniewem Rybczyńskim. „Format” 2023, nr 91, s. 18-29.

FRAGMENTY TEKSTÓW PUBLIKOWANYCH W PODRĘCZNIKACH

 • Wideoklip(y). W: Czytam świat. Wypisy z wielkiej księgi kultury. Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego dla klasy III gimnazjum. Red. J. Miklaszewska-Falkiewicz. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Kielce 2001.
 • Instalacje multimedialne. W: Język, literatura, kultura. Podręcznik do języka polskiego dla klasy III liceum ogólnokształcącego (zakres podstawowy i rozszerzony), liceum profilowanego i technikum. Red. A. Biała, A. Krawczyk. Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Kielce  2004.